Pomoč in podpora

Pogoji uporabe

Naši pogoji uporabe so sestavljeni iz:

Preberite si tudi naš Vodič za investiranje.

 

SPLOŠNA OPOZORILA PRED TVEGANJI

Kapitalske naložbe vsebujejo številna tveganja in lahko vodijo do izgube celotnega vložka. V smislu razpršitve tveganj je bolje investirati le sredstva, ki jih v bljižnji prihodnosti ne potrebujete ali pričakujete v likvidni obliki.

Odgovornost za vso vsebino in podatke na straneh projekta nosi izključno družba, ki se financira. Ta družba je izdajatelj in ponudnik kapitalske naložbe. Upravitelj spletne platforme, ki ponuja te storitve, ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in aktualnost vsebin.

Pri kapitalskih naložbah gre za dolgoročno investicijo. Nadalje so z obliko naložbe povezane priložnosti in tveganja in ni možno dajati obljub ali zanesljivih napovedi glede donosov v prihodnosti. Predvsem pa donosi iz preteklosti ne predstavljajo zanesljivih kazalcev za bodoči donos. Potrebno je upoštevati predvsem sledeča tveganja:

 • Tveganje insolventnosti: Nanaša se na tveganje plačilne nesposobnosti podjetja projekta (posojilojemalec). Insolventnost podjetja praviloma vodi k izgubi celotnega vložka.
 • Tveganje celotne izgube: Nanaša se na tveganje, da je naložba povsem brez vrednosti. Tveganje celotne izgube za posamezne naložbe je ustrezno višje.
 • Tveganje poneverbe: Pod tem izrazom razumemo tveganje, da pride v podjetju partnerja (npr. izdajatelja) do kaznivih dejanj s strani zaposlenih/organov. Te možnosti nikoli ne moremo popolnoma izključiti. Poneverbe lahko posredno ali neposredno škodijo družbi partnerja in vodijo v insolventnost.
 • Tveganje neupoštevanja načela razpršitve investicijskih tveganj: Pod tem razumemo tveganje, ki nastane, če investitor ne naredi nobene ali le manjšo diverzifikacijo portfelja (investiranje v manjše število projektov). Zato odsvetujemo naložbo v majhno število projektov.
 • Tveganje oteženega prenosa investicije: To pomeni, da so vaše naložbe prenosljive le pod posebnimi pogoji ter da praviloma nimajo tržne vrednosti. O tem je bila stranka izdatno obveščena.

Splošno o množičnem investiranju

Oblike množičnega investiranja oz. razlika med posojilnim in lastniškim

Posojilno množično investiranje se nanaša na sprejem posojila od množičnih investitorjev. Pri tem vlagatelji zaslužijo s prejetimi obrestmi glede na vložena oz. posojena sredstva in jim je glavnica posojila vrnjena ob dospelosti posojila.

Lastniško (deležniško) množično investiranje pomeni, da množični investitorji postanejo solastniki podjetja. Tako so vključeni v podjetje in sprejemajo vsa povezana podjetniška tveganja. Tovrstna oblika zaradi visokih povezanih stroškov v Srednji Evropi ni razširjena.

CONDA je izbrala model, ki se združuje obe obliki: množica investira v podjetje v obliki podrejenega posojila, kar pomeni da običajno prejemajo redne obresti od dobička podjetja in ob dospelosti podjetja še dodaten bonus od rasti podjetja. Množični investitor tako nosi del poslovnega tveganja, ki je omejeno z višino izvedene investicije (brez drugih povezanih obveznosti). Za podjetja je ta oblika investicije podobna mezzanin kapitalu.

Na podlagi pogodbe o podrejenem posojilu je podjetje zavezano izplačati letne obresti in bonus od rasti podjetje od dospelosti, kar predstavlja finančno privlačnejšo obliko financiranja podjetja za množične investitorje in upravičuje prevzeta tveganja.

Prosimo, da vzamete v obzir, da lahko obstajajo razlike med projekti lastniškega množičnega investiranja glede na ponujen investicijski model. Podrobnosti projekta lahko najdete na predstavitvenih straneh projekta.

Kakšna je razlika med množičnim financiranjem (crowdfunding) in množičnim investiranjem (crowdinvesting)?

Množično financiranje oz. vlaganje (ang. crowdfunding) je oblika financiranja v projekt s skupnimi značilnostmi – spletna platforma, ki deluje kot posrednik med prejemniki financiranja in vlagatelji. »Podpornik« običajno prejme potrditev z navedbo kot tudi darilo oz. podprti izdelek projekta.

Množično investiranje je posebna oblika množičnega financiranja v okviru katerega investitor participira v podjetju in ima tako koristi od uspeha podjetja (z delitvijo dobička, kapitalsko udeležbo, izplačanimi obrestmi in drugimi). Tako kot z vsakmi drugim lastniškim financiranjem podjetja je investitor tudi pri množičnem investiranju podvržen tveganjem, v najslabšem primeru izgube celotne investicije v primeru propada podjetja.

Kaj je množično investiranje (crowdinvesting)?

Pri množičnim investiranju množiča (posameznikov) investira manjše zneske v podjetje in v zameno običajno prejme ali obresti ali pravico do udeležbe na dobičku podjetja.

Pri CONDA množičnem investiranju v obliki podrejenega posojila nastane pravica do udeležbe pri dobičku. Investititor prejme obresti (fiksna obrestna mera) od investicije in še dodatno profitira s povečanjem vrednosti podjetja tekom posojilnega razmerja. Poleg tega podjetje običajno investitorjem ponudi še dodatne ugodnosti in spodbude.

Za investitorje

Kakšne so davčne posledice investiranja?

Vse davčne informacije povezane so dostopne na domačih straneh projektov pod »Informacije za investitorje« oz. med poslano dokumentacijo in pogodbo v tiskani obliki.

Objavljamo samo splošne davčne informacije in primere in ne moremo podajati izračunov in informacij, ki se nanašajo neposredno na posameznika.

Splošne informacije o davčni obravnavi investitorjev posameznikov (fizične osebe) so dosegljivi spodaj, vendar svetujemo preverbo pri osebnem davčnem svetovalcu ali veljajo tudi za vaš primer.

Zakaj je investicija nakazana na tuj evropski bančni račun?

Za vsak projekt množičnega investiranja CONDA ustvari poseben bančni račun. Šele po uspešnem zaključku kampanje množičnega investiranja je podjetju dovoljen dostop od računa. V primeru neuspešne kampanje (cilj zbranih sredstev ni bil dosežen) CONDA vrne vsem investitorjem investiran znesek v roku 10 delovnih dni.

Bančne račune zagotavlja ponudnik plačilnih storitev LemonWay. Vse o LemonWay si lahko preberete na tej povezavi.

Sedež LemonWay v drugi evropski državi (oz. odprt račun v drugi EU državi) v nobenem primeru ne vpliva na investitorje, saj so nakazila v okviru enotnega območja plačil v evrih (SEPA), ki zagotavlja plačilne storitve pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi in tako ne predstavlja dodatnih stroškov za investitorje. Nakazilo na tuj bančni račun projekta množičnega investiranja je tako obravnavano kot domače (slovensko) nakazilo.

Kaj je udeležba pri vrednosti podjetja (obresti od povečane vrednosti)?

Udeležba pri vrednosti podjetja je vaša udeležba v vrednosti podjetja in povezana sestavina vaše investicije. Če je projekt množičnega investiranja uspešen in poveča vrednost podjetja boste deležni koristi ob zapdalosti posojila.

Podrejeno posojilo je časovno omejeno z določbami pogodbe. Od dospelosti je dvojno izračunana vrednost podjetja: s faktorjem prometa in skladno s strokovno oceno na podlagi Poslovnofinančnih standardov.

Podrobnosti izračuna so za vsak projekt določene samostojno. Vsaka najvišja vrednost, za investitorja najboljša vrednost, je osnova za izračun. Investitor tako prejme virtualni delež podjetja glede na znesek svoje investicije in s tem delež od rasti podjetja.

Poleg tega prejme investitor vsako leto tekoče obresti po osnovni obrestni meri.

Zakaj je CONDA drugačna od drugih platform?

CONDA na svojem omrežju poleg množičnih investicij ponuja tudi izkušnje in znanja na področjih upravljanja podjetij, prava in davkov, trženja, stikov z javnostmi idr. Poleg tega tudi združuje tudi mentorje z različnih področij, ki lahko podjetjem pomagajo pri pripravi strategije za rast.

Kaj je podrejeno posojilo?

Podrejeno posojilo je pogodbeno razmerje pri katerem posojilodajalec (v našem primeru množični investitor) posodi posojilojemalcu (podjetju) denarna sredstva v zameno za izplačilo obresti in vračilo glavnice. Pride do mešanice dolžniškega kapitala in lastniškega kapitala.

Podrejeno posojilo se razlikuje od drugih posojil v tem, da je vračilo v obliki (a) fikne obrestne mere od višine investicije in (b) udeležba pri uspehu podjetja v obliki delitve dobička ali udeležba pri razliki vrednosti podjetja.

Podrejena posojila običjano ne podeljujejo nobenih upravljajskih upravičenj (kot so glasovalne pravice oz. udeležba na skupščinah), poleg tega posojilodajalci niso udeležni v vseh izgubah podjetja (razen do višine lastne investicije).

Podjetje izvede izplačila investitorjem v obsegu zagotavljanja likvidnosti podjetja oz. z izplačili ne povozroči pogojev za razglasitev nelikvidnosti.

Množično investiranje v obliki podrejenega posojila na CONDA platformi

Podjetja na spletni platformi CONDA ponujajo sprejem podrejenega posojila za financiranje njihovega podjetja za točno določeno obdobje. Podrobnosti glede dospelosti, obrestnih merah in pogojih za udeležbo pri vrednosti podjetja najdete na straneh posameznega projekta.

Kaj pomeni podrejenost?

Podrejenost posojila pomeni, da se v primeru plačine nesposobnosti podjetja najprej poplačajo terjatve drugih upnikov (bank, dobaviteljev, itd.). Za investitorja to pomeni večje tveganje, ki pa se odraža v višjih stopnjah obrestne mere. Obstoj podrejenosti je tako potrebno vzeti v zakup pri osebnem odločanju o investiranju.

Investitor soglaša da so njegovi zahtevki, ki izhajajo iz pogodbe, podrejeni zahtevki v smislu 3. odstavka 21. člena slovenskega Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in da se tem zahtevkom zadosti šele po odpravi negativnega lastniškega kapitala (1. vrstica 3. odstavka 14. člena ZFPPIPP) ali v primeru likvidacije po zadostitvi upnikom in da zaradi teh obveznosti ni potrebno vpeljati insolvenčnih postopkov. Plačila s strani družbe se tako izvedejo samo, če obstaja pozitiven lastniški kapital in pa če plačilo zapadlih zneskov ne bi povzročilo neinsolventnosti družbe; če se zneski zaradi teh omejitev ne izplačajo, se izplačilo zgodi na najbližji možni datum in se obrestuje po obrestni meri.

Katerim tveganjem sem izpostavljen kot investitor?

Opozorila pred tveganji

Kapitalske investicije vsebujejo številna tveganja in lahko vodijo do izgube celotnega vložka. V smislu razpršitve tveganj je bolje investirati le sredstva, ki jih v bljižnji prihodnosti ne potrebujete ali pričakujete v likvidni obliki.

Odgovornost za vso vsebino in podatke na straneh projekta nosi izključno družba, ki se financira. Ta družba je izdajatelj in ponudnik kapitalske naložbe. Upravitelj spletne platforme, ki ponuja te storitve, ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in aktualnost vsebin.

Udeležba na projektu množičnega investiranja je tvegana naložba in lahko v najslabšem primeru, v primeru plačilne nesposobnosti podjetja, vodi do izgube celotnega vložkae. Tveganje pa je omejeno na znesek investicije in zato ni možnosti, da bi prišlo do dodatnih obveznosti. Za zmanjšanje tveganja priporočamo razpršitev tveganja z investiranjem v več projektov.

Tveganje insolventnosti

Pod tem izrazom razumemo nevarnost, da pride do plačilne nesposobnosti partnerja (izdajatelja). Plačilna nesposobnost izdajatelja navadno vodi v izgubo celotne naložbe.

Tveganje celotne izgube

To pomeni tveganje, da postane naložba povsem ničvredna. Tveganje celotne izgube je pri posameznih naložbah zato višje.

Tveganje poneverbe

Pod tem izrazom razumemo tveganje, da pride v podjetju partnerja (npr. izdajatelja) do kaznivih dejanj s strani zaposlenih/organov. Te možnosti nikoli ne moremo popolnoma izključiti. Poneverbe lahko posredno ali neposredno škodijo družbi partnerja in vodijo v insolventnost.

Tveganje neupoštevanja načela razpršitve investicijskih tveganj

Pod tem razumemo tveganje, ki nastane, če investitor ne naredi nobene ali le manjšo diverzifikacijo portfelja (investiranje v manjše število projektov). Zatorej odsvetujemo investiranje v majhno število projektov.

Tveganje oteženega prenosa investicije

To pomeni, da so vaše naložbe prenosljive le pod posebnimi pogoji ter da praviloma nimajo tržne vrednosti.

Da bi se najbolje zaščiti pred tem tveganjem, priporočamo, da vlagate v več projektov. Tako lahko izgube zaradi posameznih podjetij izenačite z višjim donosom drugih podjetij.

Kdaj in kako se investicija povrne?

Investicija v mlado podjetje, ki za rast potrebuje kapital, je v osnovi dolgoročna investicija. Cilj je ustvariti najboljše možne razmere za uspeh podjetja. S tem razlogom so v modelu CONDA predvidena naslednja izplačila:

 • Tekoče obresti (osnovna obrestna mera): Za vsak model udeležbe je definirana osnovna obrestna mera, s pomočjo katere se izračunajo tekoče obresti (osnovna obrestna mera × znesek investicije). Investitor je podrejeno upravičen do teh obresti, kar pomeni, da bo izplačan, če (1) EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo) lanskega leta ni negativen, (2) je lastniški kapital podjetja pozitiven in (3) nadaljnji obstoj podjetja ni ogrožen zaradi izplačila. Če eden ali več pogojev ni izpolnjenih, bodo tekoče obresti prenesene v naslednje obdobje in obrestovane z osnovno obrestno mero, v primeru, da so pogoji izpolnjeni.
 • Prodaja: Investitorji lahko svoj delež prodajo drugemu množičnemu investitorju. Poglej podrobneje (Kako lahko prodaš svoj delež?).
 • Udeležba pri vrednosti podjetja: Podrejeno posojilo ima določen čas trajanja, ki ki je razviden iz pogodbe. Po datumu zapadlosti bo s pomočjo faktorja prometa in strokovne ocene. Vsaka najvišja vrednost velja kot osnova in investitor prejme svoj virtualni delež podjetja glede na višino deleža.
Lahko investirajo tudi pravne osebe (podjetja)?

Da, tudi pravne osebe lahko investirajo neposredno v projekte množičnega investiranja. Vendar ta možnost trenutno še ni mogoča preko spleta (platforme).

Če bi kot podjetje radi investirali v projekt množičnega investiranja prosimo, da stopite v stik z nami in posredovali vam bomo vso potrebno dokumentacijo.

Kdo upravlja z investiranim kapitalom?

Po uspešno izvedeni kampanji (dosežen prag financiranja) bodo sredstva nakazana podjetju. Seznam udeležencev je voden s strani CONDE v registru investitorjev.

Kako se vplača investicijo?

Investitor mora investicijo nakazati preko univerzalnega plačilnega naloga UPN/SEPA  (IBAN in BIC) na bančni račun projekta. Pri nakazilu preko platforme CONDA ne bodo izračunani stroški storitev. Morebitne stroške banke in druge stroške (npr. stroški kreditne institucije) krije investitor (»komitent bremen«).

Univerzalni plačilni nalog UPN/SEPA je v območju EU/EGP obravnavan kot nakazailo znotraj EU kar pomeni, da je obravnavan enako kot domača plačilna transakcija.

Pri plačilih z UPN/SEPA plačilnim nalogom iz držav zunaj EU lahko nastanejo stroški (npr. Švica). O tem se pozanimajte pri vaši banki.

Koliko stane uporaba CONDE?

Uporaba CONDE je za investitorje v osnovi brezplačna.

Pri zunanji prodaji deleža (pred iztekom roka) tretji osebi je vsakemu investitorju zaračunan storitveni strošek 6 € z DDV.

Katere pravice pripadajo investitorjem?

Investitor ima pravice do informacij o stanju podjetja. Po izvedeni investiciji redno prejema obvestila preko platforme na elektronski naslov. Investitor z udeležbo nima pravice do soodločanja pri upravljanju podjetja ter nikakršnih dodatnih dolžnosti ali obveznosti.

Kaj pomeni "prag financiranja" in "meja financiranja"?

Prag financiranja je najmanjša vsota, ki jo je treba zbrati, da se investiranje izvedeo. Višina praga je odvisna od tega, koliko kapitala podjetje potrebuje.

Vsak projekt množičnega investiranja ima tudi mejo financiranja. To je najvišja vsota sredstev, ki  jo je mogoče v podjetje investirati.

Če prag financiranja v času trajanja kampanje ni dosežen, financiranje ni uspešno, kar pomeni, da se vsem investitorjem samodejno povrnejo investirana sredstva. Če je meja financiranja dosežena že pred časovnim iztekom kampanje, se financiranje uspešno zaključi.

Kaj prejme investitor za svoj denar?

Z investicijo pridobi pravico do izplačil v prihodnosti.

Pri podrejenem posojilu prejme enoletne obresti na investiran kapital in ob zapadlosti še obresti od povečane vrednosti podjetja.

Pravica do udeležbe pri dobičku prinese letna izplačila dobička in dobiček od vrednosti podjetja.

Poleg tega lahko investitor prejme tudi dodatne ugodnosti, npr. znižanja, darila, posebna dovoljenja itn. če jih podjetje ponudi svojim.

Za več informacij si oglejte strani posameznih projektov.

Zakaj investirati z množičnim investiranjem?

Množično investiranje CONDA je alternativa obstoječim možnostim investiranja v inovativna podjetja. Množični investitor je namreč udeležen pri uspehu podjetja in ima lahko dosega visoka izplačila na podlagi rasti podjetja. In to že investicijami od 100 € dalje

Investitor lahko s svojim sodelovanjem aktivno soustvarja produkte in storitve podjetja in tako vpliva na prihodnost podjetja.

Tveganje je omejeno na vložen investicijski znesek.

Kdo vse lahko investira preko CONDE?

Na CONDI lahko investira vsaka polnoletna oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Za investicije iz ostalih držav nas prosim kontaktirajte na info@conda.si.

Mladoletne osebe lahko investirajo preko svojih zakonitih zastopnikov. V tem primeru nas prosim kontaktirajte na elektronski naslov.

Koliko lahko investiram?

Vsak investitor lahko investira od 100 do 5.000 € na projekt.  Višji zneski investicije se lahko izvedejo samo s predhodnim usklajevanjem s CONDO.

Pod katerimi pogoji sme investitor investirati znesek nad 5.000 €?

Zakonske določbe so načeloma odvisne od stalnega prebivališča investitorja in od države, kjer se izvaja projekt za množično investiranje.

Za več informacij prosimo, da stopite v stik z nami.

Kakšne pravice odpovedi imam kot investitor?

Množični investitor ima kot potrošnik pravico umakniti soglasje za sklenitev pogodbe v roku 14 dni po datumu sklenitve. CONDA bo v tem primeru v roku 10 dni po prejemu obvestila vrnila celoten znesek investicije na bančni račun množičnega investitorja.

 

V skladu s tehničnimi zmožnostmi lahko množični investitor sporočila posreduje po spletni platformi CONDE.

Sporočila nam lahko posredujete na naslov:

CONDA Crowinvesting SI d.o.o.

Trg republike 3, SI 1000 Ljubljana

Email: team@conda.si

Kaj se zgodi, če prag financiranja ni dosežen?

Če prag v časovnem razponu kampanje ni dosežen, se vse investicije v celoti vrnejo investitorjem brez dodatnih stroškov.

Meja financiranja pa je najvišja možna vsota zbranih definicij. Ko je dosežen investiranje v projekt ni več mogoče.

Dodatna pojasnila in navodila za nakazilo investicije

Če za nakazilo uporabljate eno izmed slovenskih spletnih bank, morate pri obliki nakazila izbrati “Nakazilo v tujino” ali “Nalog SEPA*” ali “Nalog UPN/SEPA” – označbe priprave nakazila v tujino se razlikujejo od banke do banke.

Ne glede na obliko obrazca, ki vam ga ponuja vaša spletna banka je za izvršitev nakazila investicije potrebno vnesti:

sepa_nalog

1) Koda namena – če obrazec to zahteva izberite LOAN.
2) Namen plačila – vnesite “Crowdinvesting <IME PROJEKTA>”
3) Znesek – znesek investicije.
4) BIC banke – BNPADEFF ali BNPADEFFXXX.
– Končnica XXX je označba podružnice banke. Nekatere spletne banke omogočajo samo vnos BICa centrale (torej brez XXX).
– Nekatere spletne banke zahtevajo tudi vpis podatkov o banki oz. ne izpolnijo podatkov avtomatsko na podlagi vpisanega BICa. V tem primeru vpišite: BNP PARIBAS S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND, EUROPA-ALLEE 12, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
5) IBAN – vnesite številko računa, ki ste jo prejeli v elektronskem sporočilu [Bančni podatki CONDA] po potrditvi investicije na spletni strani.
6) Referenca – nekatere spletne banke (kot npr. Banka Koper) v nalogu omogočajo vnos posredovane reference v polje “Referenca”
– Druge banke (glej sliko zgoraj) omogočajo izbiro standarda NRC, ki omogoča prost vnos znakov v polju “Namen plačila”, ki bodo v celoti preneseni do prejemnika plačila. V tem primeru naj se namesto “Crowdinvesting <IME PROJEKT>” v polje “Namen plačila” vnese posredovana referenca.
7) Prejemnik – prejemnik sredstev je podjetje v katerega ste investirali. Vsi podatki o podjetju (firma in naslov) so dostopni v dokumentih – Posojilna pogodba (Loan Agreement) – <IME PROJEKTA> in Potrošniške informacije za investitorjev, ki so vam bili na voljo za prenos tekom investicijskega procesa na conda.si ali conda.eu oz. poslani na vaš email naslov po potrditvi investicije.

Kako se izračuna delež?

Vrednost podjetja po roku vpisa je sestavljena iz vrednosti podjetja pred investicijami in kapitalom iz vseh investicij skupaj. Ob koncu časovnega obdobja investiranja je določen skupni kapital podjetja, takrat se natančno ovrednoti višina deleža.

Množični investitor lahko okvirno izračuna višino deleža po naslednji poenostavljeni formuli*:

Znesek investicije / (celotna vsota zneskov investicije + vrednost podjetja pred investicijami)

Fluktuacijski okvir višine deleža se poda na spletni strani. Vendar se višina deleža v obdobju udeležbe spreminja, zlasti z višanjem kapitala, ko ima podjetje na razpolago dodaten kapital investitorjev.

*Natančna višina deleža se izračuna na podlagi tistega v pogodbi o podrejenm posojilu ali z vrednostmi v pravici do udeležbe pri dobičku do osnovnega kapitala družbe, ki zrcali višino deleža poenostavljenega izračuna. Natančna višina se lahko izračuna šele po roku vpisa in se lahko tudi spremeni v življenjskem obdobju podjetja.

Za podjetja

So podakti pri CONDI varovani?

Da, CONDA s predloženimi dokumenti in informacijami upravlja z največjo mero skrbnosti in varovanja v smislu poslovne skrivnosti. Dokumentov brez dovoljenja podjetja ne razkrivamo, objavljamo ali dajemo na vpogled tretjim osebam.

Kako dolgo traja, da je projekt objavljen na platformi?

Običajno to traja približno en mesec. Vse je pa odvisno od časovnega načrta projekta oziroma njegove kakovosti in dostave potrebnih dokumentov.

Kaj dobijo množični investitorji z investiranjem v podjetje?

Vse je odvisno od izbranega modela. Investitorji lahko sodelujejo s podrejenim posojilom ali s pravico do udeležbe pri dobičku. S tem lahko investitor ustvari izplačilo od rasti vrednosti podjetja in izplačilo tekočih obresti ali z izplačilom dela dobička podjetja.

Investitorji nimajo pravice do soodločanja pri upravljanju podjetja. Pomembno nam je varovanje interesov podjetij, zato se CONDA pri projektih pravno zavezuje s podpisom pravilnika o upravljanju podjetij, da bo skrbno ravnala z investicijskimi sredstvi.

Kakšen je strošek nastopa na platformi?

Ponudba nastopa na platformi CONDA je prilagojena podjetju in se pripravi glede na projekt in cilje ter je pripravljena na podlagi dialoga s podjetjem.

Katere pogoje mora izpolnjevati podjetje za CONDA kampanjo množičnega investiranja?

Za financiranje s CONDA množičnim investiranjem mora imeti podjetje zmagovalno miselnost in izražati inovativnost ter komunikativnost.

Za lažjo predstavo si zastavite naslednja vprašanja:

 • Imamo zanimiv produkt ali inovacijo, ki bo hitro prepoznavna in z lahkoto predstavljena?
 • Je naš prodajni model poslovno atraktiven in lahko privabi investitorje?
 • Je bils ali bo izvedena ocena izvedljivosti vstopa na trg (proof of concept)?
 • So naše finančne potrebe višje od 30.000 €?
 • Imamo dovolj virov (čas, motivirana ekipa itd.), da bi izvedli kampanjo za množično investiranje?
 • Podjetje je ustanovljeno in že posluje? Če še ni, ga lahko ustanovite med načrtovanjem kampanje za množično investiranje vendar najkasneje do začetka kampanje.

Za financiranje projekta potrebujete tudi poslovni in finančni načrt. Vse druge informacije in podatke (npr. promocijske materile), ki bodo prepričevali investitorje lahko ustvarite med načrtovanjem kampanje.

Katera podjetja se lahko financiranjo preko množičnega investiranja?

V poštev pridejo inovativna podjetja z zmagovalno miselnostjo in tista, katerih produkte in storitve je enostavno predstaviti javnosti ter se ob tem aktivno sporazumevati in povezati z investitorji. Najpozneje do začetka kampanje mora biti podjetje registrirano v poslovnem in sodnem registru.

Kaj so prednosti financiranja preko CONDE?

Množično investiranje je več kot le napreden instrument financiranja podjetja. Z njim se lahko stranke že v zgodnji fazi podjetja umestijo v razvoj produktov in storitev. Poleg tega predstavljajo množični investitorji pogosto tudi prve aktivne in potencialne stranke za podjetje, ki mu z veseljem svetujejo in pomagajo.

S CONDO podjetja nimajo samo dostopa do investicijskega kapitala, ampak tudi dostop do našega obsežnega partnerskega omrežja. Poleg začetne testne faze pomaga ekipa CONDE svetuje tudi pri komuniciranju in nagovarjanju javnosti.